การใช้งาน application กับกิจกรรมการเรียนรู้สถานการ์ณจริง วิชาIT 2/2560

กรณีศึกษา พร้อมกับอธิบายรายละเอียดลักษณะสถานการณ์นั้นด้วย application on mobiles

ตัวอย่างกิจกรรมนักศึกษาทำได้ดีมากครับ กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแชร์ภาพร่วมกัน, ตัวอย่างบ้านจำลอง พร้อมการตกแต่งผ่าน AR/VR, ประชุมออนไลน์ ผ่านเครือข่าย (Video conference), และอื่นๆ เช่น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.