ขอแสดงความยินดีได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ศ.ดร.ชวลิต

ร่วมเป็นเครือข่าย “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 21-23 ก.พ.63

ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

88020431_2304450466519767_6475342284589105152_n

87757859_2304450379853109_6274775081461743616_n

นักศึกษาราชภัฏอุดรธานี “จิตสาธารณะ” คว้ารางวัลระดับภาค (29 ก.ย. 62)

นักศึกษาราชภัฏอุดร “จิตสาธารณะ” คว้ารางวัลโครงการเพื่อสังคม ที่ มมส.

Website: https://www.udru.ac.th/website/index.php/featured-articles/17-udru-news/around-udru/245-oct-09-2019-c.html

72439278_476213522965322_8583117070151974912_n

นักศึกษาราชภัฏอุดรธานีร่วมงานประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มมส. มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสานเข้าร่วมประชันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง งานนี้นับเป็นการเปิดพื้นที่บ่มเพาะ “สำนึกสาธารณะ” ให้แก่คนหนุ่มสาวก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ให้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ” ท่ามกลางสังคมที่กำลังเผชิญกับภาวะความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาและสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 5 คน ได้นำโครงการ “นวัตกรรมสังคมเพื่อคนไร้บ้าน” จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดในโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาแล้วเป็นครั้งที่8  มีนิสิตนักศึกษา ในกลุ่มชมรม และสาขาวิชาต่างๆจากรั้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจนำโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 11 โครงการ อาทิเช่น โครงการอาสาสมัครลดอุบัติเหตุในชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด โครงการค่ายสัตวแพทย์จิตอาสา โครงการพยาบาลจิตอาสา โครงการนักกฎหมายหัวใจอาสา และโครงการค่าย HUSOC พัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคามเป็นต้น ผลปรากฏว่า โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้อย่างน่าปลาบปลื้มใจ

71657890_2421594294780150_4193694625745076224_n

ทั้งนี้ โครงการ“นวัตกรรมสังคมเพื่อคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น” ที่นักศึกษาได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จนั้น เริ่มต้นขึ้นในชั้นเรียนที่มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในประเด็น “ความเหลื่อมล้ำในสังคมท้องถิ่นภาคอีสาน” โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่ม “คนจนเมือง” กับคนกลุ่มอื่นๆที่มีโอกาสและต้นทุนชีวิตที่ดีกว่า จากตรงจุดนี้จึงกลายเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้นักศึกษาได้ก้าวออกไปเรียนรู้ชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมกันอย่างจริงจัง และเป็นที่มาของโครงการที่ผลักดันให้เกิด “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อสังคม” ได้แก่ ตุงอีสาน และ สวนผักจากขวดน้ำประดิษฐ์ ที่นำไปสู่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทอนปัญหา “ภาวะความเครียด” ในกลุ่มคนไร้บ้านที่พักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงบ้านโฮมแสนสุข       จ.ขอนแก่น ซึ่งกระบวนการผลิต รูปแบบ สีสัน และความหมาย ของนวัตกรรมสังคมดังกล่าวได้เข้าไปช่วย ฟื้นฟู เยียวยา และเสริมสร้างสุขภาวะให้กลุ่มคนไร้บ้านอย่างแยบคาย

71707045_408298696768820_8058890533281464320_n

ด้านนางสาววันวิสา ภูขมา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า  การออกไปเรียนรู้นอกชั้นเรียนนับเป็นการช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความทุกข์ยากของพี่น้องที่มีชีวิตอย่างยากลำบากมาก มากไปกว่านั้นการได้นำเอาทักษะด้านศิลปะและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไปลงมือปฏิบัติการร่วมกับพวกเขาและมีโอกาสนำเรื่องราวเหล่านั้นออกมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้รับรู้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากและควรหาทางผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมนี้ทำให้หนูรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของพี่ๆคนไร้บ้านขึ้นเยอะมาก จากแต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้มาก่อน ส่วนเรื่องรางวัลที่ได้รับก็ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะเป็นไปได้ เพราะพวกหนูใหม่กับเรื่องเหล่านี้มาก”

ด้านแพรวนภา ผิวเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ได้สัมผัสความรู้สึกนึกคิด และความเดือนร้อนของคนไร้บ้านเป็นเหมือนห้องเรียนงานพัฒนาสังคมแบบหนึ่ง เช่นเดียวกันเวทีประกวดโครงการในวันนี้ก็ถือเป็นส่วนขยายการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการลงมือปฏิบัติเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องที่เดือนร้อนเหล่านั้น

“หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ออกไปเรียนรู้ ดีใจมากทีได้มาแลกเปลี่ยนประเด็นสังคมกับพี่ๆที่นี่ หนูคิดว่าคงมาถูกทางแล้ว และจะพยายามกระตุ้นให้ตัวเองออกไปสะสมประสบการณ์งานพัฒนาเช่นนี้ให้มากขึ้นไปอีก”

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเวทีจะยุติลง คณะกรรมการผู้จัดงานได้เรียกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงการวางแนวทางพัฒนาเวทีการประกวดและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป

นายฐากูร สรวงศ์สิริ ฝ่ายข่าวศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

64 ถ.ทหาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อีเมล์ isanmove@gmail.com

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (2-3 พ.ค. 2562)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

59321486_2083110778653738_1378347501702086656_n

แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ (14 ก.พ. 62)

ประชุมเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น “แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

51947651_579299515888769_2568074406429458432_n52040654_579299992555388_5767519235983015936_n51807895_579300719221982_146656202397319168_n 52136178_579300352555352_8618393135497609216_n 52259298_579300439222010_6202988770443132928_n 52391233_579299239222130_7855580826031882240_n

 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. (16 ม.ค. 62)

วันที่ 16 มกราคม 2562

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

Fa1 fa3 fa4 fa5 fa6

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮักลายอีสาน” ตอนที่1 “แกะ เกลา เหลาลาย” (22-24 ม.ค.62)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น  ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แกะ เกลา เหลาลาย”
วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ตึกศิลปกรรมพื้นถิ่น
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ทองพรหมชาติ

poster1

a0at1

at2 at3 at4 at5 at6 at7 a000a00a9a10a12at8

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา (ราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 พ.ย.61)

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา (วันที่ 7 พ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  1. สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
  2. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะอีสาน

ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยานักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมปั้นดิน เพนท์ไม้ ตัดพวงมะโหดเป็นอย่างมากพบกันอีกเร็วๆนี้ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน

45505040_520273501791371_8656154011222671360_n 45527654_520273515124703_5801837386182688768_n

45516015_1794525610673487_4098034949465047040_n

45544766_1794525477340167_5106661826557378560_n