ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. (16 ม.ค. 62)

วันที่ 16 มกราคม 2562

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

Fa1 fa3 fa4 fa5 fa6

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (Click here!!!)

mcmac

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ประวัติศาสตร์
  • ศาสนา – วัฒนธรรม
  • สังคม – เศรษฐกิจ
  • ศิลปกรรม
  • ชาติพันธุ์
  • ภาษาและวรรณกรรม

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์    0-4221-1040-59 ต่อ 1999, 099-575-8699

E – mail   ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://mcmac.udru.ac.th