Category Archives: ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 Website: http://ntbac2018.udru.ac.th/

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 Website: http://ntbac2017.udru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1: พัฒนาการศิลปะในอีสาน

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1: พัฒนาการศิลปะในอีสาน ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” โดยท่านอธิการบดี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมากมาย