สายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. 61)

โครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. – 23 มีค. 61)

ร่วมโดย

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เสวนาวิชาการ และนิทรรศการจิตกรรมไทยประเพณี ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อเยือนถิ่นศิลปกรรมโบราณ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ ” ภาพพระบฏ สู่ ผ้าผะเหวด ” ได้รับเกรียติจาก พระวโรตม์ ธมฺมวโร นนตรี อาจารย์สมยศ ไตรเสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน และดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

28336500_10157286045463569_7829906830615885456_o

28164393_10157286034333569_2600562727920086179_o

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15 ธันวาคม 2559

Image_d7bfc56

Image_2f4b5f8 Image_67e742c

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 26 มกราคม 2559

mou_pic1 mou_pic2