การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน (26 ม.ค. & 9 ก.พ. 61)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 26 มกราคม 2561  และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รวมไปถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการและยกระดับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น

IMG_1767IMG_1763IMG_1806 IMG_1822 IMG_1823

 เริ่มต้นดำเนินโครงการ

กิจกรรมภายในโครงการการบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน