ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. (16 ม.ค. 62)

วันที่ 16 มกราคม 2562

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

Fa1 fa3 fa4 fa5 fa6