ร่วมเป็นเครือข่าย “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 21-23 ก.พ.63

ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

88020431_2304450466519767_6475342284589105152_n

87757859_2304450379853109_6274775081461743616_n