ขอแสดงความยินดีได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ศ.ดร.ชวลิต