เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 1) เรื่อง วิถีผู้คน ลุ่มน้ำโขงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (18 ก.พ. 58)

เรื่องวิถีผู้คน ลุ่มน้ำโขงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เสวนาเรื่อง “เรื่องวิถีผู้คน ลุ่มน้ำโขงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

ประชาสัมพันธ์งานเสวนาดีๆ ของทางศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าอาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำรองที่นั่งได้แล้วรับจำนวนจำกัด ตามโปสเตอร์

หรือ สนใจสำรองที่นั่ง (ฟรี) ผ่านเว็บไซต์

http://goo.gl/forms/O9eygI4kzD