การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1: พัฒนาการศิลปะในอีสาน

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1: พัฒนาการศิลปะในอีสาน

ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” โดยท่านอธิการบดี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมากมาย

ntbac2016_p0

ntbac2016_p21

 

http://ntbac2016.udru.ac.th

poster