บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 26 มกราคม 2559

mou_pic1 mou_pic2