เกี่ยวกับศูนย์

brochure1

brochure2

brochure3

brochure4 brochure5

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักการและเหตุผล

โครงการจัดทำวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ทั้งจากภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดทำโครงการจัดทำวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กำหนดการเผยแพร่วารสาร

2 ฉบับ/ปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป
  2. เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า วิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
  3. เป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>