ความร่วมมือ(MOU)

(3) วันที่ 16 มกราคม 2562

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1365ในภาพอาจจะมี 2 คน

(2) วันที่ 26 มกราคม 2559

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=689
mou_pic1

(1) วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=880

Image_d7bfc56