คณะกรรมการ

 คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

chaowarkulraj

mongkhononanong

chertchkrailoeevebeachsunitthatkiffthakroodaruneeplesomboonphongsaktipyanjochoploychompoosuphac

pdf file =>: คำสั่งศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ ( พศ. 2560) click1

โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล เพื่อเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวารสารวิชาการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ แบ่งหน้าที่การดำเนินงานเป็นฝ่ายดังนี้

ฝ่ายงานบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

หน้าที่ บริหารจัดการดำเนินงาน ประสานงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ การเงิน      งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ และภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวารสารวิชาการ

กองบรรณาธิการ

งานบริหารจัดการ

งานพิสูจน์อักษร

หน้าที่ บริหารจัดการดำเนินงาน ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล และภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเสวนาวิชาการ

หน้าที่ บริหารจัดการดำเนินงาน ประสานงานในการจัดงานเสวนาวิชาการ จัดกิจกรรมทางวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>