CURRI-
CULUM
หลักสูตรสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ศล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts Program
in Product Design
B.F.A. (Product Design)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย การออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 มิติ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
Souvenir and Gift Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย
Bamboo and Rattan Product Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย
Product Design in Thai Identity
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
Pottery Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
Local Fabric Product Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
Local Craft Product Design
คอมพิวเตอร์กราฟิก
หลักการออกแบบกราฟิก
Principles of Graphic Design
การออกแบบสิ่งพิมพ์ Printing Design
คอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
Computer – aided in 2D Animation Design
คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเว็บไซต์
Computer - aided in Website Design
คอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
Computer - aided in 3D Animation Design
คอมพิวเตอร์สำหรับการตัดต่อภาพและเสียง
Computer - aided in Editing Picture and Sound Design
ออกแบบแฟชั่น
หลักการออกแบบแฟชั่น
Principles of Fashion Design
การใช้งานผ้าเพื่อการออกแบบแฟชั่น
Fabric Uses for Fashion Design
เส้นใยสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ
Textile Fibers and Textile Technology
ภูมิปัญญาผ้าพื้นเมืองเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ
Thai Wisdom for Design Innovation
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
Computer - aided in Fashion Design
การสร้างแบรนด์และการจัดการสินค้าแฟชั่น
Fashion Branding and Merchandising Management
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
Principles of Furniture Design
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้
Wooden Furniture Design
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัย
Furniture Design in Building
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับมวลชน
Universal Design
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม
Industrial for Furniture Design
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงนวัตกรรม
Innovation for Furniture Design
INSTRUC-
TOR
คณาจารย์
ผู้สอน
/>
ติดต่อ
สอบถาม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 42000
โทรศัพท์ : 042-211040-59 ต่อ 401
โทรสาร : 042-241806 ,042-340715