คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะกรรมการโครงการ ดำเนินงาน

       คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน บุคคลากรจากมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ดำเนินการ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นของงาน

1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิก
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ๙๗/๒๕๕๗ คลิก
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๒๕๕๘ คลิก
4 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๕๓/๒๕๕๘ คลิก
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ๑๕๘/๒๕๕๘ คลิก
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๒๕๕๙ คลิก
7 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๕๑/๒๕๕๙ คลิก
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ๑๐๔/๒๕๕๙ คลิก
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๒๕๖๐ คลิก