<style type="text/css"> .stack2 { top: 0; left:0; } .stack2>img { visibility:visible; z-index:99;} .stack2 ul li { position: relative; } </style>

แผนปฏิบัติงาน

 

 

งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน
  F1A1 การสำรวจทารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะที่ 3
  F1A1 โครงการทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน
  F3A7 โครงการศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน
  F3A8 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
  F3A8 จัดทำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน อพ.สธ.- มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน
งบประมาณแผ่นดินในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ F1A1 การสำรวจทำรหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ศูนย์ การศึกษาสามพร้าวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะที่ 4 (F1A1-1)
  F1A1 โครงการทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  F3A7 โครงการศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  F3A7 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  F3A7 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทยและการนำไปใช้ประโยชน์
  F3A8 โครงการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี