กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาไอที

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. โรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 1-2 คน
2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีทีมแข่งขันจำนวนมาก จะแบ่งการแข่งขันเป็นหลายครั้ง
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนอย่างน้อย 15 นาที
5. การแข่งขันรอบคัดเลือกใช้เวลาทำข้อสอบ 20 นาที 10 ข้อ 10 คะแนน จะคัดทีมที่ได้ที่ 1-3 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
  ในรอบชิงชนะเลิศถ้ามีหลายทีมได้ที่ 1-3 จะเพิ่มจำนวนข้อสอบเพื่อให้ได้ 3 ทีมที่มีคะแนนสูงสุด
6. จับฉลากลำดับทีมเข้าแข่งขันที่หน้าห้อง 931 อาคาร 9 ชั้น 3
  - มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 08.30 - 09.00 น.
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12.30 - 13.00 น.
7. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1-2 คน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
16 ส.ค.60
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 09.00-12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 931 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
16 ส.ค.60
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร ทั้ง 2 ระดับ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา, (081-3802-155)  ประธาน   
ผศ.ดร.กริช สมกันธา
อ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์, (086-6353-143)   เลขานุการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count