กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. นักเรียนที่สมัครสอบต้องกำลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดับที่ระบุไว้ข้างต้น
2. ผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ  x̄+2s.D. ขึ้นไป
3. สมัครทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือส่งใบสมัครมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบ วันที่ 14 ส.ค.60 บริเวณหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
และทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ หากชื่อไม่ถูกต้องหรือตกหล่น โปรดแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60 ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
วันรับสมัคร : 
1 - 13 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
16 ส.ค.60
ประถมศึกษาตอนปลาย 09.00-11.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น 09.00-11.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ประถมศึกษาตอนปลาย อาคาร 9 ชั้น 4
มัธยมศึกษาตอนต้น อาคาร 10 ชั้น 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 9 ชั้น 4 และ 
อาคาร 10 ชั้น 4
ประกาศผล : 
18 ส.ค.60
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
*หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ในระดับ x̄+2s.D. จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อาจารย์ปัญญา สาโสภา (063-7155-525)
อาจารย์มยุรี สมปุย (091-0577-557)
ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช  ศรีสวัสดิ์
ผศ.อภิชัย แพนพา

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count