กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน ต่อกลุ่ม
2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานได้มากกว่า 1 โครงงาน
3. ต้องจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 60
4. โครงงานต้องอยู่ในรูปอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ
5. เอกสารโครงงานประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หลักการและเหตุผล 
วิธีดำเนินการความคิดด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ เนื้อหาสรุปอ้างอิง และสาระอื่นๆ ตามความสามารถ
6. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและเอกสารประกอบโครงงานจำนวน 3 ชุด มายัง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ เอกสารประกอบโครงงานสามารถนำมาส่ง ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ได้
วันรับสมัคร : 
1- 15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
16-17 ส.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
- ประถมศึกษาตอนปลาย ห้อง 923
- มัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 922
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 921
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60 เวลา 16.00 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร (097-9245-569)
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากูล
ผศ.อภิชัย  แพนพา

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count