กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขัน E-book

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
คุณสมบัติ
	สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีม
กติกา
1. นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน การสมัคร (ไม่จํากัดโปรแกรม) 
2. ผู้แข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ
4. ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ สําหรับใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
5. ผู้แข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ ในวันแข่งขัน 
6. ไม่อนุญาตให้นําเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
  นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแจ้งไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
7. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
18 ส.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งสองระดับ (ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที)
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 9310 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
18 ส.ค.60 เวลา 15.00 น. ทั้งสองระดับ (ณ หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ (087-4909-377)
ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ
อ.ไพศาล ดาแร่
ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก
ผศ.นิพล สังสุทธิ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count