กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันโครงงาน Internet of Things ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 1 ท่าน
2. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานได้มากกว่า 1 โครงงาน
3. ต้องจัดแสดงผลงานและนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 17 ส.ค.60 ระหว่างเวลา 09.00-14.30 น.
4. โครงงานต้องอยู่ในรูปอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ แอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์
5. เอกสารโครงงานประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หลักการและเหตุผล 
วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ เนื้อหาสรุปอ้างอิง และสาระอื่นๆ ตามความสามารถ
6. ไม่จำกัดภาษาและแพลตฟอร์มของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา
7. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและเอกสารประกอบโครงงานจำนวน 3 ชุด มายังคณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด	

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
2. ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนและสังคม
3. ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ    
4. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้/ใช้งานได้สะดวก
5. เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน        
6. ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ เอกสารประกอบโครงงานสามารถนำมาส่ง ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 ได้
วันรับสมัคร : 
1-15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค.60 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60 เวลา 15.00 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ 1 รางวัล = ขวัญใจโซเชียล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 ตัดสินจากจำนวนการ Like และ Share ภาพถ่ายโครงงานของผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่ม
ซึ่งคณะกรรมการจะทำการโพสไว้ที่ https://www.facebook.com/csitudru/
ระหว่างเวลา 10.00-14.30 น. ของวันที่ 17 ส.ค. 60
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ. ปณวรรต คงธนกุลบวร (081-9757-517 ) ประธาน
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา (091-8644-715)
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน
อ.ณรรรฐวรรณ์ พูลสน
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count