กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันให้สมัครเป็นทีมๆ ละ 1-2 คน
2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1 คน
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่นซีดีหรือดีวีดีโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแอนิเมชั่นมาติดตั้งในวันแข่งขัน
เวลา 08.00-09.00 น. โดยไม่จำกัดโปรแกรม ที่ใช้ในการแข่งขัน
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน ลำโพง หูฟัง เสียงประกอบ (CD/DVD) หรืออุปกรณ์ช่วยวาดรูป มาเอง
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบ Storyboard และสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติความยาวอย่างน้อย 2 นาที
6. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันจะแจ้งในวันแข่งขัน
7. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล เครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องแข่งขันหลังเวลา 09.00 น.
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Story Board และสัมพันธ์กับผลงานแอนิเมชั่น 20 คะแนน
- การออกแบบตัวละคร ฉาก และการเคลื่อนไหว 20 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
- การใช้เสียงประกอบผลงานอย่างเหมาะสม 10 คะแนน
- ความสวยงาม 10 คะแนน
- ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00-14.00 น.รวม 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหารกลางวัน)
สถานที่แข่งขัน : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17303 อาคาร 17 ชั้น 3
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60 เวลา 15.30 น. ลานหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1    1,500 บาท
รางวัลที่ 2    1,200 บาท
รางวัลที่ 3    1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ (082-8424-222)
ผศ.มานะ โสภา
อ.ไพศาล ดาแร่
นายเจษฎา  อินทรประพันธ์

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือ ปวช สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count