กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอด้วย Microsoft office PowerPoint

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. รับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 20 คน
2. เป็นการประกวดการนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูล (ข้อความ รูปภาพ หรือ สื่ออื่นๆ) เตรียมไว้ให้
3. ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานให้กรรมการหลังจากทำผลงานเสร็จ
5. ผู้แข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์มาเองโดยติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint รุ่นใดก็ได้
6. แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 คนเท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้ควบคุมเข้าห้องสอบถ้าต้องการถ่ายรูปให้ฝากกล้องกับคณะกรรมการกำกับการสอบ
8. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ ออกจากห้องสอบ
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. คณะกรรมการดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
16 ส.ค.60 
เวลา 09.00-12.00 น.
ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนเวลา
อย่างน้อย 30 นาที
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 17407 อาคาร 17 ชั้น 4
คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
16 ส.ค.60 
เวลา 16.00 น.
ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 1,200 บาท
รางวัลที่ 2 1,000 บาท
รางวัลที่ 3  800 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัลที่ 1  1,200 บาท
รางวัลที่ 2  1,000 บาท
รางวัลที่ 3   800 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ขวัญชัย สุขแสน (089-7156-151)
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือ เทียบเท่า รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count