กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน (ทั้งนี้แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานได้
ไม่เกิน 2 ทีม) และส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีได้กลุ่มละ 1 ท่าน/ผลงาน เท่านั้น
2. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสิน
  เป็นเล่มรายงาน
3. ส่งชื่อผลงาน รูปถ่ายผลงาน จำนวน 1 รูป
4. ส่งชื่อสมาชิกในทีม ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ที่อยู่พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
5. แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
6. ขั้นตอนการประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ
7. วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
8. การนำไปใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
9. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้กรรมการจะพิจารณาทำการตัดคะแนนลง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
10. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
2. ประโยชน์ใช้สอย/ความสะดวกสบาย
3. ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ     
4. ความประทับใจโดยรวม
5. คะแนนได้มาจากคณะกรรมการ
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
16 ส.ค.60 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 1029A และ 1029D อาคาร 10 ต่อเติม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
16 ส.ค.60 เวลา 15.30 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ธวัชชัย จำรัสแสง (089-7114-699)
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ (082-8555-848)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count