กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การประกวด Science Show

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. สมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร
2. ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 1 ทีมๆ ละ 3 คน 
โดยเป็นทีมหญิงล้วน ชายล้วน หรือ ทีมผสมชาย-หญิง 
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
5. ทีมที่เข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพลศึกษาของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด
6. ผู้แสดงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้เข้าชมและสถานที่การจัดแสดง
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละไม่เกิน 15 นาที
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค.60
ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
เวทีบริเวณข้างลานน้ำพุ คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60
ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น.                
มัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 17.00 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,200 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ (082-3325-958)
ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา
ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
อ.อัครเดช มูลอาจ
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ 

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count