กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2-3 คน      
2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้โครงงานละ 2 คน
3. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 โครงงานเท่านั้น 
พร้อมทั้งระบุประเภทโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขัน
4. ประเภทของโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 2 ประเภท
   4.1 ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์
   4.2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารโครงงานประกอบด้วย
- ชื่อโครงงาน - ชื่อผู้จัดทำและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ชื่อโรงเรียน
- หลักการและเหตุผล  - วิธีดำเนินการทดลอง - ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ 
- เนื้อหาสรุปอ้างอิงและสาระอื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และเอกสารประกอบโครงงานจำนวน 3 ชุด (ภายในวันที่ 12 ส.ค.60)
 สามารถส่งได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 หรือส่งไปรษณีย์ ถึง 
ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เลขที่ 64 ถนนทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
วงเล็บหน้าซอง (ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น)
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำโครงงานมาจัดแสดงโชว์ ตั้งแต่วันที่ 16-17 ส.ค.60 ห้อง 1021
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำเสนอโครงงานต่อกรรมการภายในเวลา 10 นาทีเท่านั้น ในวันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
9. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ส.ค. 60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 1021 อาคาร 10 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60 รับรางวัล ในวันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ   ประธานกรรมการ
ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ (094-5166-869)
อ.วัลยา มงคลสวัสดิ์ (098-2812-315)
อ.พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์
อ.นัทธมน ประจุดทะศรี

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count