กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 1-6 คน
2. รับสมัครจำนวนประเภทละไม่เกิน 15 ชิ้นงาน
3. ต้องส่งเอกสารโครงการมาด้วย โดยระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียด วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการผลิต งบประมาณ ประโยชน์ในการใช้งาน วิธีใช้งาน การประเมินผลการใช้งานนวัตกรรม
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค.60 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00 - 12.00 น.
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เวลา 13.00 - 16.00 น. 
สถานที่แข่งขัน : 
ห้องประชุม 2 อาคาร 9 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผล : 
17 ส.ค. 60 เวลา 17.00 น.
หรือหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอของทีมสุดท้ายที่เข้าประกวด
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล (086-1415575) ประธาน
ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี 081-7170285
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
อ.เวนิช ศรีบุรินทร์
อ.เกษฎาภรณื นาขะมิน
ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา (089-8240889) เลขานุการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร


ระดับอุดมศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count