กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การแข่งขันตอบปัญหาไอที
2. การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอด้วย Microsoft office PowerPoint
3. การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
4. การประกวด Science Show
5. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
8. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
9. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
10. การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
11. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
12. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
13. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
14. การแข่งขัน E-book
15. การแข่งขันโครงงาน Internet of Things ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
16. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
 
webs counters
Total Count