นิทรรศการ

ที่ นิทรรศการ สถานที่ หน่วยงาน
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ลานหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ลานหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3. - ตรวจหมู่เลือด
- การช่วยฟื้นคืนชีพ
- แมลงสัตว์ฟันแทะและโรคร้าย
ห้อง 1039D
ห้อง 1039F
บริเวณหน้าอาคาร 10 ต่อเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. นิทรรศการทางคณิตศาสตร์ ห้อง 912 และ 913 สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์
5. พลังงานทางเลือก ลานหน้าอาคาร 10 สาขาวิชาฟิสิกส์
6. - จุลินทรีย์
- พืชสาหร่าย
- สัตว์และปรสิต
ห้อง 1032
ห้อง 1034
ห้อง 1036
สาขาวิชาชีววิทยา
7. สถิติกับการพยากรณ์ และคลินิกสถิติ ห้อง 911 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
8. - แนะนำหลักสูตร
- Waste Utilization for Pectin Extraction
- ผักอินทรีย์และไฮโดรโพนิก
ลานหน้าอาคาร 10 ต่อเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. - กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
- กิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย และกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคาร 10 ต่อเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
10. การแสดงนวัตกรรมการออกกำลังกายโดยประยุกต์กับศิลปะแม่ไม้มวยไทย เวทีลานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. - ผลงานวิจัยนักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ทางเคมี
- สะเต็มศึกษา
- เคมีน่ารู้
- กลเคมี
ห้อง 1013, 1015 และ ลานหน้าห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 10 สาขาวิชาเคมี
12. AR เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webs counters
Total Count