รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

ระดับ : ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)  

ที่ รายชื่อผู้สมัคร สถานศึกษา
1.
ด.ญ.เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
2.
ด.ญ.ศรุดา นะรินยา
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
3.
ด.ญ.ดานิสา ฉายพูล
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
4.
ด.ญ.ธัญยภรณ์ รองจัตุ
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
5.
เด็กชายธนวัฒน์ สมชนะ
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
6.
เด็กชายโยธิน ธุทินนท์
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
7.
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสีดำ
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
8.
เด็กชายธนโชติ บุญศรี
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
9.
เด็กชายธนกร กิจขยัน
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
10.
เด็กหญิงอักษราภัค พินิจ
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
11.
เด็กชายธนชัย พันโน
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
12.
เด็กหญิงนาตาลี เดวิส
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
13.
เด็กชายปฏิภาณ เอี่ยมศิริรักษ์
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
14.
เด็กหญิงภัทรวรรณ อุปสาร
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
15.
เด็กหญิงพรนัชชา ศักดิ์พรพรหม
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
16.
ด.ช.อธีตภูมิ อุ้ยเลิศ
บุคคลทั่วไป
17.
ด.ช.ธรรม์รพี อุ้ยเลิศ
บุคคลทั่วไป
18.
ยูริ ชิเยโมเนะ
อุดรคริสเตียนวิทยา
19.
เด็กหญิงญาทิชา จันทรศรีสุริยวงศ์
อุดรคริสเตรียนวิทยา
20.
เด็กชายกฤตภาส จันทรศรีสุริยวงศ์
อุดรคริสเตรียนวิทยา
21.
เด็กหญิงพริมา สิงห์ทอง
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
22.
เด็กชายอชิรวิทย์ ศรีฤทธิ์
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
23.
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีเวียง
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
24.
เด็กหญิงกนกพรรณ พรชาตา
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
25.
เด็กชายจิรเมธ แพงพุฒ
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
26.
เด็กชายณฤทธิ์ ยศยิ่งยง
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
27.
เด็กหญิงศิริจุฑามาศ ถาวรฟัง
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
28.
เด็กหญิงภควรรณ คงมวล
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
29.
เด็กชายเดชาวัต ภูธรเลิศ
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
30.
เด็กหญิงพัชรวรรณ อ่อนไสย
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
31.
เด็กชายภัทรกร ชัยเขว้า
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
32.
เด็กชายอภิเดช คำมะลิ
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
33.
เด็กหญิงพรปวีณ์ กั้วพิสมัย
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
34.
เด็กหญิงระตี รัดที
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
35.
เด็กชายจีรวัฒน์   ชื่นคำ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
36.
เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
37.
เด็กชาย นรวิชญ์ บัญญัตินพรัตน์
โรงเรียนปรมินทร์
38.
เด็กชาย อุดมโชค ชัยประสิทธิ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
39.
เด็กชายพิชญพงษ์ สายพัฒน์
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
40.
เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
41.
เด็กชายไตรภูมิ พลศิลา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
42.
เด็กชายชโนดม เมฆวัน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
43.
เด็กหญิงบุณยวีย์ นวลทอง
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
44.
เด็กชายวายุภักษ์ สมเมือง
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
45.
เด็กชายพิชิตพงศ์ วงษ์สมบัติ
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
46.
เด็กชายกำพลพัฒณ์ แดงนา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
47.
เด็กชายพัฒนา มหาอุดม
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
48.
เด็กหญิงศิรฎา ศรีดาวเรือง
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
49.
เด็กชายวิโรจน์ ทองลี
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
50.
เด็กหญิงนัฐพร บูรพันธ์
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
51.
เด็กหญิงสุปรียา หล่องบุตรสี
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
52.
เด็กหญิงพรลภัส แปะทา
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
53.
เด็กหญิงชญานุช ดีไร่
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
54.
เด็กชายอิทธิพทธ์ รักคง
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
55.
เด็กหญิงสุภิฬฎา สันสมบัติ
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
56.
ดช.ฉัตรเพชร เตียวศิริทรัพย์
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
57.
ดญ.ฉัตรแก้ว เตียวศิริทรัพย์
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
58.
เด็กหญิงธัญพิชชา  คำศรี
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
59.
เด็กชาย ธรรมสรณ์ ประภาธรรม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
60.
เด็กหญิงรมณ เหลือวงศ์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
61.
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แก้วพรม
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
62.
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันกุล
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
63.
เด็กชายเจษฎา  อริยธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
64.
เด็กชายกิตติพศ  โกกิ
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
65.
เด็กชายทศพร  วงกต
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
66.
เด็กชายวีรยุทธ  วงษ์แก้ว
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
67.
เด็กชายสุรวิทย์ บุญลือ
บ้านคณิต อ.มด
68.
เด็กหญิงจารุชา สุขสมบูรณ์
บ้านคณิต อ.มด
69.
เด็กหญิงขอขวัญ ฐิติปุญญา
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
70.
เด็กชายแทนคุณ ฐิติปุญญา
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
71.
เด็กหญิงจินต์ธิรัลยา สาละพล
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
72.
เด็กชายวรพล คำตา
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
73.
เด็กชายศุภวิชญ  สุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
74.
เด็กชายโอบเอื้อ อิ่มแมน
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
75.
เด็กหญิงกุลณัฐ มูลเหลา
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
76.
เด็กชายณรงฤทธิ์ หารัญดา
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
77.
เด็กชายนพรัตน์ โคตรชมภู
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
78.
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
79.
เด็กชาย ธนวรรธน์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ดอนบอสโกวิทยา
80.
เด็กชายภัทรพล เหล่าชัย
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
81.
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หมีกุละ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
82.
เด็กหญิงไพลิน วิเชียรสะอาด
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
83.
เด็กชายพิรญาณ ละครจันทร์
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
84.
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุภมาตย์
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
85.
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูธรรมะ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
86.
เด็กชายวัฒนนาวี อาจภักดี
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
87.
เด็กหญิงธัญจิรา ภักดีวิเศษ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
88.
เด็กหญิงสุธาสินี สร้อยอุดม
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
89.
เด็กชายปณิธาน ประพฤติชอบ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
90.
เด็กชายธีรศักดิ์  พลเมืองนิตย์
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
91.
เด็กชายสุวีรร์วัฒน์  พิมรินทร์
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
92.
เด็กหญิง ณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
93.
วริทธิ์นันท์ ศรีสร้างทอง
รร.อนุบาลอุดรธานี
94.
สรวิชญ์ ศรีสร้างทอง
รร.อนุบาลอุดรธานี
95.
ปภนสรรค์ วังศานุวัตร
รร.อนุบาลอุดรธานี
96.
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สกุลคู
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
97.
เด็กหญิงชยานิษฐ์ ศิริศรีมังกร
บ้านคณิต อ.มด
98.
เด็กชายศุภกฤต สิริแก้วสกุล
บ้านคณิต อ.มด
99.
เด็กชายกิตติ์ธเนศ สมมีทวีสมบัติ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
100.
ด.ญ.ศุภานัน เรืองเทพ
โรงเรียนเซนต์เมรี่
101.
เด็กชายพิสิษฐ์ คำแหงพล
บ้านหมากแข้ง
102.
เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทน์ต้น
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
103.
เด็กหญิง ศิรดา อึ้งมณีประเสริฐ
โรงเรียนเซนต์แมรี่
104.
เด็กชายนิธินันท์ เจริญลาภศุภวัตร์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
105.
เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
106.
เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
107.
เด็กชายกฤตธี ไชยผาสุข
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
108.
เด็กหญิงไปรยาพร ศรีไชยโยรักษ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
109.
เด็กหญิงบุณฑริกา ประคองขวัญชัย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
110.
เด็กหญิงณัฐธิดา รียะวงศ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
111.
เด็กหญิงจิดาภา นันทะสาร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
112.
เด็กชายอภิชาติ พลนิกร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
113.
เด็กชายธราเทพ วิบูลย์สิน
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
114.
เด็กชายธนกฤต เวชประดิษฐ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
115.
เด็กชายกฤษณะพงศ์ คงตระกูลพิทักษ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
116.
เด็กหญิงชยพัทธ์ ธิติศักดิ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
117.
เด็กหญิงธนัชชา เต่าแก้ว
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
118.
เด็กหญิงฤทธาพร โชติกลาง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
119.
เด็กชายภพธร พูนศรีอร่าม
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
120.
เด็กชายภพธรรม พูนศรีอร่าม
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
121.
เด็กชายพีระกานต์ สุวรรณประสิทธิ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
122.
เด็กหญิงกัลยกร อารัญภาณุ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
123.
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ชัยจักร์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
124.
เด็กหญิงวรัญญา เกษตรเอี่ยม
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
125.
เด็กชายณภัทรสรวง แสงสว่าง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
126.
เด็กชายกิตติภูมิ บุญพาสิริสกุล
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
127.
เด็กชายสหรัฐ แก้วหาญ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
128.
เด็กชายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
129.
เด็กชายแทนไท ธาตุทำเล
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
130.
เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
131.
เด็กหญิงศิวาการ ศิริวานก
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
132.
เด็กหญิงแพรไหม อรุณแสงศิลป์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
133.
เด็กชายสุวีร์ พรหมอยู่
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
134.
เด็กหญิงชนวรินทร์ ลีทุม
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
135.
เด็กหญิงอภิสุตา เรืองสิริโชค
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136.
เด็กชายปิยะวัฒน์ นิติศิริ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
137.
เด็กชายบุณพจน์ ธีรทัศนานนท์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
138.
เด็กชายธีร์ธนรัชต์ นิ่มทวัฒน์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
139.
เด็กหญิงสรีมล ภักดีขจิตพันธ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
140.
เด็กชายนนวุฒิ ดั่งสราญจิต
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
141.
เด็กชายธนกฤต จิรพงษ์เมตต์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
142.
เด็กหญิงบุณยานุช ธาดาเดช
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
143.
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงษ์ศิริ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
144.
เด็กหญิงชนิดาภา ทองบ่อ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
145.
เด็กหญิงพริมา นันทะสาร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
146.
เด็กหญิงปุณยาภา นันทะสาร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
147.
เด็กหญิงกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
148.
เด็กหญิงกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
149.
เด็กชายปฐมพล ศรีแสงทอง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
150.
เด็กหญิงณฐมน วังธนากร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
151.
เด็กหญิงภฤตยา วงศ์อาษา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
152.
เด็กชายอรรณวินทร์ ทองเดช
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
153.
เด็กชายกิตติเดช ขอนยาง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
154.
เด็กหญิงนภัทร ศรีศันสนีย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
155.
เด็กหญิงอภิสราพร ดวงมาตย์พล
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
156.
เด็กหญิงนฤนาถ มาหลิน
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
157.
เด็กหญิงวริศรา ตั้งสุนทรวิวัฒน์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
158.
เด็กหญิงธัญญ์กมลพัช พรรณารักษ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
159.
เด็กหญิงปุญญาดา อธิโชคถาวร
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
160.
เด็กหญิงปารียา นรานันทน์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
161.
เด็กหญิงชนิดาภา โล่ห์สีทอง
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
162.
เด็กหญิงพิชญานันท์ แสงแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าโสม
163.
เด็กหญิงจิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ
โรงเรียนเซนต์เมรี่
164.
เด็กหญิงชรินธร สุภาพันธ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
165.
เด็กหญิงณมน โชคสวัสดิ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
166.
เด็กหญิงภัสสรา นรานันทน์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
167.
เด็กหญิงปุญญิศา ก้อนกลมเปรี้ยว
โรงเรียนเซนต์เมรี่
168.
เด็กหญิงปพิชญาดา โพธิ์ศรี
โรงเรียนเซนต์เมรี่
169.
เด็กหญิงพิมพกาญจน์ หิรัญรัตน์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
170.
เด็กหญิงจิรัชยา เป้าป่าเถื่อน
โรงเรียนเซนต์เมรี่
171.
เด็กหญิงชัญญพัชร์ เอ็งอุทัยวัตน์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
172.
เด็กหญิงรัญชิดา กิตติปัญญาศิริ
โรงเรียนเซนต์เมรี่
173.
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ภูเงิน
โรงเรียนเซนต์เมรี่
174.
เด็กหญิงรมิตา ศรีลาพัฒน์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
175.
เด็กหญิงพีรดา ศักดิ์ศุจริต
โรงเรียนเซนต์เมรี่
176.
เด็กหญิงภูริชญา กลีบรังค์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
177.
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สันตะวงศ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
178.
เด็กชายชิน หอมสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านท่าโสม
179.
เด็กหญิงปุณวิสา พานคำ
โรงเรียนบ้านท่าโสม
180.
เด็กสุวภัทร สุทธิแพทย์
โรงเรียนบ้านท่าโสม
181.
เด็กหญิงพิชญ์ชญา บุญสุข
โรงเรียนบ้านท่าโสม
182.
เด็กหญิงฐิติพร ต้นกันยา
โรงเรียนบ้านท่าโสม
183.
เด็กหญิงอริศรา ทาบุดดา
โรงเรียนบ้านท่าโสม
184.
เด็กหญิงปริม วงษ์ศรีจันทร์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
185.
เด็กชายบัญชาการ วรรณพราหมณ์
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
186.
เด็กชายคณนาถ ภูขาว
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
187.
เด็กชายไตรภูมิ พลศิลา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
188.
เด็กชายธนกร ศรีกุลวงศ์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
189.
เด็กชายธนัท  พลภักดี
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
190.
เด็กชายปุณณภพ ชื่อดำรงรักษ์
บ้านคณิต อ.มด
191.
เด็กหญิงปลายฟ้า ทองเครือ
บ้านคณิต อ.มด
192.
เด็กหญิงพิชสิณีย์ ต่วนสูงเนิน
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
193.
เด็กหญิงธนาภา นารีโพด
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
194.
เด็กหญิงศิรัส พึ่งอวยผล
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
195.
เด็กหญิงวิภาวดี สอนเมือง
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
196.
เด็กหญิงพรธีรา ศาลาดี
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
197.
เด็กชายคมกฤช ชินฝั่น
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
198.
เด็กชายแกล้วเกล้า ใจกล้า
บ้านหมากแข้ง
199.
เด็กหญิงพรรณกาญจน์ แมนเมือง
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
200.
เด็กหญิงอรพรรณ แก้วลา
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
201.
เด็กหญิงชลิตา ใจสุข
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
202.
เด็กชายกฤติเมธ กิจรังสิกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203.
เด็กชายศรวัสย์ เนตรกิตติพงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204.
เด็กชายกลวัชร สถิตโพธิ์ศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205.
เด็กชายณัฐนันท์ นิมิตรวงศ์สกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206.
เด็กชายธนกฤต ทวีภัทรานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207.
เด็กชายภากร บุตรพินธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208.
เด็กชายวชิรวิทย์ สารีโท
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209.
เด็กชายวัชรพงศ์ เธียรสุขสันต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210.
เด็กชายศราวุฒิ บาลี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211.
เด็กชายกฤษฎา นครธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212.
เด็กชายวริทธิ์ธร วินัยแพทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213.
เด็กหญิงชนกานต์ นาผล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214.
เด็กหญิงเบญทิพย์ เนียมปัชชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215.
เด็กหญิงปิยดา สมรฤทธิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216.
เด็กหญิงมลุลี สองศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217.
เด็กหญิงวิริยา เยี่ยมเวหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218.
เด็กหญิงสิริกร คามะปะใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219.
เด็กหญิงอนรรฆวี วงศา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220.
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ แดงประวัติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221.
เด็กชายภูริทัต วงศา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222.
เด็กหญิงมินตรา สมประสงค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223.
เด็กหญิงสัจฉิกรณ์ เจริญชัยรัตนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224.
เด็กหญิงกฤติมา สิริจิตวานิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225.
เด็กหญิงประวีณา ตั้งอยู่ศิริ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226.
เด็กหญิงฐิตารีย์ พินิจการวัฒน์กุล
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
227.
เด็กชายธนัท  พลภักดี
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
228.
เด็กหญิงพรจิรา ชารีสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
229.
เด็กชายสิทธิวัจน์ วสุนธราวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
230.
เด็กชายเบญจพล ปินะกะสา
บ้านหมากแข้ง
231.
เด็กชายศิวกร เพชรบำรุง
บ้านหมากแข้ง
232.
เด็กชายพฤทธ์ ผลนา
บ้านหมากแข้ง
233.
เด็กชายภัทรผล วิเศษวุธ
บ้านหมากแข้ง
234.
เด็กชายปิติโชค อินทรกองแก้ว
บ้านหมากแข้ง
235.
เด็กชายวิชชากร สิทธิเชียงพิณ
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
236.
เด็กหญิงณัชชา ปานนูน
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
237.
เด็กชายนภัส คุณานนท์ทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
238.
เด็กหญิง พิมพาภรณ์ วงษ์สนิทธีรา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
239.
เด็กหญิงณัฐนันท์ มาตย์วิเศษ
โรงเรียนเซนต์เมรี่
240.
เด็กหญิงกฤติญา พงษ์นิล
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
241.
เด็กหญิงศุภิสราช์ พินิจการวัฒน์กุล
โรงเรียนเซนต์เมรี่
242.
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
รร. ดอนบอสโกวิทยา
243.
เด็กชายพชร สุทธาโรจน์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
244.
เด็กชายนันทิพัฒน์ ยุทธยง
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
245.
เด็กหญิงปพิชญา ภูกองไชย
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
246.
เด็กหญิงณัฐนันต์ ลิ้มชัยเจริญพาณิชย์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
247.
เด็กชายวิวิศน์ ชูบัณฑิตจิรยศ
โรงเรียนพัฒนาปัญญา