กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. การสมัครเป็นประเภททีมๆละ 3 คน 
2. แบ่งเป็น 2 ระดับ
   2.1 ระดับ ประถมศึกษา (ป.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 13 ปี)
   2.2 ระดับ มัธยมศึกษาและ ปวช. (ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี)
3. แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ 2 ทีม โดยแต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียง 1 คนเท่านั้น
4. เป็นการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 70 เมตร ไม่จำกัดความดัน
5. ผู้แข่งขันต้องนำจรวดขวดน้ำและฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน
6. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังเวลาที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. คณะกรรมการดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ รายละเอียดกติกาการแข่งขัน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ - ->คลิกที่นี่
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 15 ส.ค. 61 (12.00 น.)
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00-12.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 11.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ปริญญา พันธุ์พรหม (093-4085-533)
ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร (084-0372-496)
อ.ทศพร จุลพันธ์
ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี
ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์
ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์
Assoc.Dr.Brian Francis Usher

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร