กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ "สร้างโลกสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้"
4. การแข่งขันตอบปัญหาไอที
5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
6. การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
8. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
9. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
10. การประกวด Science Show
11. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี
12. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
13. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
14. การแข่งขัน E-book
15. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
16. การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE