กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
19 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น. (ผู้แข่งขันเริ่มตั้งแสดงผลงานตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป)
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1113 อาคาร SCB1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค.61 เวลา 15.00 น. หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ (094-5166-869)
อ.วัลยา  มงคลสวัสดิ์ (098-2812-315)
อ.ภากร ไทยพิทักษ์
อ.นัทธมน  ประจุดทะศรี
อ.พานทอง กุลสันติวงศ์

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร