กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62
เวลา 09.00-12.00 น.
ทั้งสองระดับ (ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัว
ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที)
สถานที่แข่งขัน : 
- ระดับประถมศึกษา ห้อง SCB3402 ตึก SCB3 ชั้น 4
- ระดับมัธยมศึกษา ห้อง SCB3401 ตึก SCB3 ชั้น 4
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค .62
เวลา 15.00 น.
ทั้งสองระดับ 
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์  ประธาน (087-490-9377)
ผศ.ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ        เลขานุการ (080-407-2456)
ผศ.ปณวรรต คงธนกุลบวร 
ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร