กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 11 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62
- ประถมศึกษาตอนปลาย 09.00-11.00 น.
- มัธยมศึกษาตอนต้น 09.00-11.00น.
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ทุกระดับการแข่งขัน ที่ หอประชุมใหญ่ (สามพร้าว)

วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น.
http://sci.udru.ac.th
และประกาศหน้าสำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ชัญญา ทิศกลาง  (081-593-5325)
อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525)
อ.มยุรี สมปุย (091-057-7557)
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูเดช  ศรีสวัสดิ์ 
ผศ.อภิชัย แพนพา   
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากุล

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร