กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดปั้นโมเดลทางชีววิทยา

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 

วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 09.00-12.00 น.
รวมเวลา 3 ชั่วโมง
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1113 ตึก SCB1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.นวภัทร นวกะคาม (095-659-4972)
ดร.สไว มัฐผา
นางทัศมาลี โรสเซอร์  
นางสาวปาหนัน เวชสาน 
ผศ.ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม   

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร