กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
ระดับประถมศึกษา
อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษา
อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. 
สถานที่แข่งขัน : 
1. ระดับประถมศึกษา ห้อง 1201 (ตึก SCB1 ชั้น 2)
2. ระดับมัธยมศึกษา ห้อง 1205 (ตึก SCB1 ชั้น 2)
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค.62 เวลา 13.00 น.
ทั้ง 2 ระดับ
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB1 ชั้น 1 
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.กฤษฎา นามบุญเรือง (083-455-6229)
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (088-308-9185)
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ (088-561-1229)
อ.ศศิธร เพชรแสน (083-457-0700)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร