กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขัน A-Math

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
วันอังคารที่ 20 ส.ค. 62
ทุกระดับรายงานตัวแข่งขัน 09.00 น.
ประชุมทีมแบ่งสายการแข่งขัน 09.30 น.
เริ่มแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่แข่งขัน : 
ทุกระดับการแข่งขัน ที่ หอประชุมใหญ่ (สามพร้าว)
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
หลังจากแข่งขันเสร็จ
และหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525)
อ.รุ่งใจ แสงทอง (086-921-5156)
อ.มยุรี สมปุย
อ.อาทิตย์ ใจช่วง
ดร.ชัญญา ทิศกลาง

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ประเภทคู่ผสม (2 คน)
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ประเภทคู่ชาย (2 คน)
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ประเภทคู่หญิง (2 คน)
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ประเภทเดี่ยวชาย
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ประเภทเดี่ยวหญิง
หมดเวลารับสมัคร