กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 09.00 - 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1114  ตึก SCB1 ชั้น 1 
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์  (086-4750-549)
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว
คณะกรรมการ
1. ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์ (TTN1)
2. ดร.วณิชยา  จรูญพงษ์ (TTN9) 
3. ดร.ปิยสุดา  ตันเลิศ (TTN9)
4. ดร.พงษ์พันธุ์  ศรีต้นวงศ์
5. ดร.ชนิศา นวนิล
TTN : ผู้ผ่านการอบรมวิทยากรด้านนาโนเทคโนโลยี 

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร