กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ "สร้างโลกสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้"

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 09.00-15.00 น. 
สถานที่แข่งขัน : 
1. ระดับประถมศึกษา ห้อง SCB1216 ตึก SCB1 ชั้น 2  
2. ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.     ห้อง SCB1220 ตึก SCB1 ชั้น 2 
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ธวัชชัย  จำรัสแสง (089-7114-699)
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ (082-8555-848)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร