กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวด Science Show

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 

ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
อังคาร 20 ส.ค. 62
- ประถมศึกษาตอนปลายเวลา 09.00-12.00 น.
- มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ลานกิจกรรมใต้อาคาร SCB 1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
- ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น.                - มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15.30 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้      ประธาน (082-332-5958)
ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า    (087-429-1453)
อ.อัครเดช มูลอาจ
อ.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์
ดร.นริศ ประชุมรักษ์      เลขานุการ (092-281-8929)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร