กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1200 ตึก SCB1 ชั้น 2 ห้องเรียนรวม 2 
วัน เวลาประกาศผล : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กานดา เสาสูง     ประธานกรรมการ (086-250-6204)   
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา      กรรมการ
อ.ทศพร จุลพันธ์       กรรมการ
อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์    กรรมการ
ดร.นิคม วงษา         กรรมการ
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์  กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อ.สุรียรัตน์ แสงอุทัย     ประธานกรรมการ (085-6013693)
ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์     กรรมการ 
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง  กรรมการ
อ.ภากร ไทยพิทักษ์       กรรมการ
ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ (086-642-8151)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร