กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 

วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 09.00-14.00 น.รวม 5 ชั่วโมง
(รวมเวลารับประทานอาหารกลางวัน)
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3401 ตึก SCB3 ชั้น 4
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62
เวลา 15.30 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1 
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ  ประธาน (082-8424-222)
อ.ขวัญชัย  สุขแสน  
อ.เรวดี  พิพัฒน์สูงเนิน   เลขานุการ (081-975-4012)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร