กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
19 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1204   ตึก SCB1 ชั้น 2 (ห้องสัมมนา 2)
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค.62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ (082-332-5958)
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์ (061-356-2697)
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ (092-281-8929)
และอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร