กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1205 ตึก SCB1 ชั้น 2
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.ศิริ  ดวงพร  ประธานกรรมการ 
              (081-0478-746) 
ดร.ศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม กรรมการและเลขา
              (085-0024-793)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร