กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3201B ตึก SCB3 ชั้น 2
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา ประธาน (091-864-4715)
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน    กรรมการ
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน   กรรมการ
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ    กรรมการ
อ.ขวัญชัย สุขแสน     กรรมการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร