กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาไอที

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 09.00-12.00 น.
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3203 ตึก SCB3 ชั้น 2 
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.กริช สมกันธา      ประธาน (081-267-2205)      
ผศ.วิไลพร  กุลตังวัฒนา   เลขานุการ (081-380-2155) 

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร