กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี
4. การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
6. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
7. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
8. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9. การแข่งขันตอบปัญหาไอที
10. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์
11. การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
12. การแข่งขัน E-SPORT RoV
13. การประกวดปั้นโมเดลทางชีววิทยา
14. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
15. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
16. การแข่งขัน A-Math
17. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
18. การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ "สร้างโลกสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้"
19. การประกวด Science Show
20. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ